Shandong Zhonghau

Client: Brown & Root

Location: Shiheng, China

Description: 4 x 300 MW Coal Plant

Techonology: Coal